รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 13:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTRT) (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
SSTRT
แหล่งข่าว
SSTRT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 13 ส.ค. 2562
จัดสรรให้กับ (แก้ไข)                 : - บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)        :กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย 
("กองทุนรวม SSTPF")
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (เพิ่มเติม)       : 74,250,000
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่กองทุนรวม SSTPF แลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 
SSTPF เพื่อให้กองทุนรวม SSTPF
นำหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมดังกล่าวไปกระจายต่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSTPF
ที่อัตรา 1 (หนึ่ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSTPF ต่อ 1.10 (หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์)
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 13 ส.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 17 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 ส.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 ส.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - รายการเพิ่มหน่วย
 - รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - แปลงกองอสังหาริมทรัพย์เป็น REIT
สถานที่ประชุม                     : ณ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้