รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 12:47:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (แก้ไข 2)
หลักทรัพย์
PRIME
แหล่งข่าว
PRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ("PRGD")
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 09 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 13 ก.ย. 2562
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 0.27
หลักทรัพย์อื่น                    
- PRIME-W1                     : 0.00
- PRIME-W2                     : 0.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 0.26927775
หลักทรัพย์อื่น                    
- PRIME-W1                     : 0.00
- PRIME-W2                     : 0.00
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 17 ก.ย. 2562
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      : PRGD ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ 
Prime-W1 และ Prime-W2 เนื่องจากราคาออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดที่ 0.27 บาทต่อหุ้น
เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ Prime-W1 ที่ 1.0752 บาทต่อหน่วย และ Prime-W2 ที่
1.5273 บาทต่อหน่วย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้