รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 12:37:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
MNRF
แหล่งข่าว
MNRF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
  


            14 สิงหาคม 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส. 168/2562 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปี 2561 ดังนี้

สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 0.74 
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 1.36 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 153.93
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
-ในระหว่างงวดปี 2562 กองทุนมีการขายห้องชุดในโครงการดนิชาการ์เดนท์จำนวน 7 
ห้องจึงต้องปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ที่ขายไป
ทำให้มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 3.51 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2561
ไม่มีรายการดังกล่าว
- กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 7.42 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเท่ากับ 7.08 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63
เนื่องจากอัตราการเช่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้ว

 -กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 5.51 ล้านบาท ลดลงจาก 5.70 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว 
หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.25

สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 3.40 
ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากจำนวน 2.98 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว คิดเป็นการลดลงร้อยละ 214.09
โดยมีสาเหตุหลักจาก
-ในระหว่างงวดปี 2562 กองทุนมีการขายห้องชุดในโครงการดนิชาการ์เดนท์จำนวน 13 
ห้องจึงต้องปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ที่ขายไป
ทำให้มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 8.49 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2561
ไม่มีรายการดังกล่าว

- กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 15.44 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเท่ากับ 13.93 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.83
เนื่องจากอัตราการเช่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้ว

 -กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 11.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 10.94 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.68 จากค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นจากที่มีผู้เช่าเพิ่มขึ้น
  
  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ

      

       ขอแสดงความนับถือ                     (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ          


 ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
 โทร. 02-649-2189, 2173
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้