รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 12:36:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :

                                            14 สิงหาคม 
 2562

เรื่อง   ขอนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562
       พร้อมทั้งชี้แจงยอดเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ
       
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัทฯ ขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ซึ่งผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ และพร้อมกันนี้ได้แนบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาด้วยแล้ว

      พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 
เมื่อเทียบกับ
งวด 3 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561  ปรากฎว่ามียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 20% เนื่องจากบริษัทฯ 
มีรายได้
จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 151.67 ล้านบาท คิดเป็น 20.6% อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ 
นำนวัตกรรมมาใช้
ในการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 58.34 ล้านบาท 
อันเนื่องมาจาก
สภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 
รวมค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 149.23 ล้านบาท คิดเป็น 20.0% และจากกฎเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากร ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากกว่า 20%
       
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ                                       ( นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล )
                                         
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้