รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 12:31:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
MNIT
แหล่งข่าว
MNIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :


14 สิงหาคม 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 167/2562 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้

 สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 14.41 
ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากที่มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 0.12
ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว คิดเป็นการลดลงร้อยละ 12,518.10 โดยมีสาเหตุหลักจาก

-ในระหว่างงวดปี 2562 กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ตามรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
 ทำให้มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 15.70 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2561 
กองทุนมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 2.51 ล้านบาท

- ในระหว่างงวดปี 2562 กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5.62 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเท่ากับ 5.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.75
โดยมีสาเหตุจากอัตราอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้ว
จากการแข่งขันที่มีมาก

-กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 4.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.34 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.45 จากค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา และค่าภาษีโรงเรือนที่เพิ่มขึ้น
เป็นต้น


   จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ                     (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2175
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้