รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 08:26:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NEP-W3
หลักทรัพย์
NEP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 3 (NEP-W3)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 23 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 13 ก.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 13 ก.ย. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 21 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 13 ก.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 29 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 12 ก.ย. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 14 ก.ย. 2562
______________________________________________________________________