รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 19:47:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ STARK
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
สำนักงานได้รับ ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ STARK
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท (1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (2) Stark Investment Corporation Limited
รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________