รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 18:35:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ตล. 020/2562
      
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2ปี 2562
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนา  เรียนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. มีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย คือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 2 ปี2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี2562 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 
46.87 ล้านบาท ซึ่งในงวดเดียวกันของปี 2561 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 18.69 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี
2561 จำนวน 65.56 ล้านบาท มีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุดังนี้
        
       หน่วย : ล้านบาท
   Q2-62  Q2-61  เพิ่ม(ลด)  %เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขายและบริการ  83.59   95.48   (11.89)  (12.45)
ต้นทุนขายและบริการ  84.06   77.17   6.89   8.93
กำไรขั้นต้น  (0.47)  18.31   (18.78)  (102.57)
รายได้อื่น  34.10   74.78   (40.68)  (54.40)
ค่าใช้จ่าย  80.54   74.42   6.12   8.23
ต้นทุนทางการเงิน  16.00   37.00   (21.00)  (56.76)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด  (46.87)  18.69   (65.56)  (350.78)

1.  รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ไตรมาส 2ปี2562 มีจำนวน 83.59 ล้านบาท 
เมื่อเทียบงวดเดียวกันปี 2561 มีจำนวน 95.48 ล้านบาท ลดลง 11.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.45
เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี2562 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 55.71 ล้านบาท ในปี 2561 มีจำนวน
73.82 ล้านบาท ลดลงจำนวน 18.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.53
โดยมีสาเหตุหลักคือการขายบ้านเดี่ยวมีจำนวนลดลง
2.  รายได้กิจการโรงแรมและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวน 22.35 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 6.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.09
เนื่องจากโรงแรมที่เชียงใหม่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและบริษัทย่อยได้เปิดบริการโรงแรมเอลิกซ์
ซอยศูนย์วิจัย จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.  รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 2 ปี2562 มีจำนวน 34.10 ล้านบาท ลดลงจำนวน 40.68 
ล้านบาทจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 54.40 มีสาเหตุหลักคือในปี 2561
บริษัทฯบันทึกรายได้ค่าเบี้ยปรับการส่งมอบสินค้าล่าช้า
4.   ต้นทุนขายและบริการไตรมาส 2 ปี2562 มีจำนวน 84.06 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี2561 มีจำนวน 
77.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.93
เนื่องจากในปี2562บริษัทย่อยมีต้นทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาในโรงแรมที่
เปิดใหม่
5.  กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวน (0.47) ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 มีจำนวน 18.31 ล้านบาทลดลงจำนวน 18.78 ล้านบาท ร้อยละ 102.57
เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี2562
บริษัทฯมียอดขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงและในธุรกิจโรงแรมบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคาจากธุรกิจโรงแรมที่เปิดให
ม่ซึ่งยังมีรายได้ไม่คุ้มกับค่าเสื่อม
6.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในไตรมาส 2 ปี2562 มีจำนวน 80.54 ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 2561 
มีจำนวน 74.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6.12 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.23
เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานในส่วนพนักงานที่เกษียณอายุเปลี่ยนแปลงจาก
300 วันเป็น 400 วัน

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2562 จำนวน 46.87 
ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


       (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
            กรรมการ                กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้