รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 17:35:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
13 สิงหาคม 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 164/2562 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ไตรมาส 2 ปี 2562 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 35.91 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีกำไรจำนวน 5.65 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 735.99
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในระหว่างงวดปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 26.41 ล้านบาท
 แต่ในระว่างงวดปี 2562 ไม่มีรายรับดังกล่าว
ประกอบกับในงวดปี 2562 
กองทรัสต์มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 33.93 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับวงดเดียวกันปี 2561 ซึ่งมีขาดทุนจำนวน 18.71 ล้านบาท
เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ปรับลดลงจากที่ประมาณ 43 บาทต่อปอนด์ในงวดปี 2561 มาอยู่ที่ประมาณ 39
บาทต่อปอนด์ในงวดปี 2562

โดยไตรมาส 2 ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 0.05 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 
26.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 99.80 เนื่องจากรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังที่กล่าวใว้ข้างต้น
ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 2.03 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ที่ 2.19 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.01
 
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมไตรมาส 2 ปี 2562 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 9.70 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 ซึ่งมีกำไรจำนวน 10.38 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.62
 
โดยงบการเงินรวม ไตรมาส 2 ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 21.24 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี
2561 จำนวน 22.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.74 ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 11.55 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 12.39 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.80

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


                        (นางสาวรัฐรี พนัสสุทรากร)
                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2014
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้