รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 17:14:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
NKI
แหล่งข่าว
NKI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ กง.ง. 014/2562  
                      วันที่ 13 สิงหาคม 2562
  
เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
   บริษัท ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งแสดงผลกำไรสุทธิ 27.75 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 50.57 ล้านบาท ลดลง 22.82 ล้านบาท หรือร้อยละ
45.13

   บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจากปีก่อนสำหรับไตรมาส 2/2562 ดังนี้
   รายได้รวม 658.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 606.90 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 51.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.53 ผลจาก
1. รายได้จากการรับประกันภัย 581.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.93 
ผลจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการประกันภัย ประเภทภัยทางทะเลและขนส่ง
และภัยรถยนต์
2. รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 77.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.91 
ผลจากบริษัทโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนบางส่วนจากเดิมเคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
มาเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า โดยรับรู้เป็นผลกำไรในงบกำไรขาดทุนจำนวน 24.80 ล้านบาท
   ค่าใช้จ่ายรวม 628.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 551.58 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 ผลจาก
1. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 534.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63.43 
ล้านบาท หรือร้อยละ 13.48 ผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ของการประกันภัยประเภทอัคคีภัย ภัยรถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 94.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.03
           
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
    
                  ขอแสดงความนับถือ
      

                      (นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)
           ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้