รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 131/2562                 
                                  วันที่ 13 สิงหาคม 2562

เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2562 พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อน  
                
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  งบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2562 ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                
        บริษัทฯ 
ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1.  งบการเงินเฉพาะกิจการ
    1.1 ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมัน 221.481 ล้านลิตร 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 7.578 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54
มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,714.16 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 29.28
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
0.62 ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย - สุทธิลดลง จากราคาขาย
เฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง ในขณะที่รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
              บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 140.55 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 68.40 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น
72.15 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขาย 
และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ
มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 129.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน
54.97          ล้านบาท เป็นจำนวน 74.39 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(เฉพาะกิจการ) ที่แนบ   
  1.2 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย 442.245 ล้านลิตร 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 18.634 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40
มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน
9,103.96 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 106.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.15 
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง จากราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง
ในขณะที่รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ)
ที่แนบ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 292.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน
145.60 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 146.92 ล้านบาท เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการขาย
และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 250.34 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 116.69 ล้านบาท เป็นจำนวน 133.65 ล้านบาท
2. งบการเงินรวม
              2.1 ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 
351.586 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 28.989 ล้านลิตร
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.99 มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 7,399.02 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 186.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58
ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 117.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2561 เป็นจำนวน 11.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.40 ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ
กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายและค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมี
กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 95.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2561 ที่มีจำนวน 86.04 ล้านบาท เป็นจำนวน 9.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.63
2.2 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 
697.053 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 59.485 ล้านลิตร
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.33 มีรายได้รวม
14,330.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน
392.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้
จากการขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 323.84 
ล้านบาท ซึ่งถือเป็นกำไรจากการดำเนินงานในรอบครึ่งปีที่สูงที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 103.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.93
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ  กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น  ตามปริมาณการขาย
และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน
259.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 177.75 ล้านบาท เป็นจำนวน 81.47
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.83

   จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
               ขอแสดงความนับถือ


                            (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
                  กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้