รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จาก   บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
วันที่   15 สิงหาคม 2562
เรื่อง   ผลกำไรสุทธิไตรมาสหนึ่ง 2562 เปรียบเทียบงวดเดียวกันปี 2561

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ดังนี้
                          (หน่วย : พันบาท)
งบกำไรขาดทุน ( เมษายน - มิถุนายน )   ปี 2562  % / ขาย   ปี 2561  % / ขาย   เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  477,202  100.0%  485,992  100.0%  -1.8%
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  212,589  100.0%  260,327  100.0%  -18.3%
รายได้จากการขาย - แม่พิมพ์  42,105  100.0%  26,113  100.0%  61.2%
  รวมรายได้จากการขาย  731,896  100.0%  772,432  100.0%  -5.2%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  385,000  80.7%  390,098  80.3%  -1.3%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  188,768  88.8%  205,882  79.1%  -8.3%
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์  31,970  75.9%  15,948  61.1%  100.5%
  รวมต้นทุนขาย  605,738  82.8%  611,928  79.2%  -1.0%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนพลาสติก  92,202  19.3%  95,894  19.7%  -3.9%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  23,821  11.2%  54,445  20.9%  -56.2%
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์  10,135  24.1%  10,165  38.9%  -0.3%
  รวมกำไรขั้นต้น  126,158  17.2%  160,504  20.8%  -21.4%
รายได้อื่น  2,335  0.3%  7,502  1.0%  -68.9%
ค่าใช้จ่ายในการขาย  16,462  2.2%  15,026  1.9%  9.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  54,575   7.5%  49,153   6.4%  11.0%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  1,106   0.2%  2,686   0.3%  74.9%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  4,699   0.6%  15,145   2.0%  -69.0%
กำไรสุทธิ  51,651  7.1%  85,996  11.1%  -39.9%

  รายได้จากการขายโดยรวม ปรับตัวลดลง 40.5 ล้านบาท คิดเป็น 5.2% ยอดขายชิ้นส่วนพลาสติกปรับตัวลดลง 8.8 
ล้านบาท คิดเป็น 1.8% ในขณะที่ยอดขายชิ้นส่วนแมกนีเซียมปรับตัวลดลง 47.7 ล้านบาท คิดเป็น 18.3%
  ต้นทุนขายโดยรวมลดลง 6.2 ล้านบาท คิดเป็น 1%
ต้นทุนชิ้นส่วนพลาสติกลดลง 1.3% สอดคล้องกับการลดลงของยอดขายชิ้นส่วนพลาสติก 
และสัดส่วนต้นทุนขายชิ้นส่วนพลาสติกอยู่ที่ประมาณ 80% ของยอดขายชิ้นส่วนพลาสติก
ต้นทุนชิ้นส่วนแมกนีเซียมลดลง 8.3% ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าการลดลงของยอดขายชิ้นส่วนแมกนีเซียมและ 
สัดส่วนต้นทุนขายชิ้นส่วนแมกนีเซียมสูงเกือบ 90% ของยอดขายของชิ้นส่วนแมกนีเซียม
เนื่องจากต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมในระหว่างทดสอบงานโมเดลใหม่ประกอบกับต้นทุนงานเสียจากการผลิตซึ
่งยังไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งมักเกิดขึ้นในกระบวนการที่ยากและใช้ความชำนาญสูง เช่น
ขัดและพ่นสี เป็นต้น
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.8 ล้านบาท คิดเป็น 10.7% รายการที่สำคัญ เช่น 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน เป็นต้น บริษัทฯมีการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีในช่วงไตรมาสหนึ่ง   
  อย่างไรก็ตาม แม้สภาพเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศยังไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ 
ในส่วนงานผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม คาดว่า ยอดขายชิ้นส่วนแมกนีเซียมในไตรมาสสองน่าจะปรับตัวได้ดีขึ้น                  (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้