รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 12:34:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW021/2562                  
                     13 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
     สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สำหรับงวด
3 เดือน ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
     ผลประกอบการ               ไตรมาสที่ 2 (สำหรับงวด 3 เดือน)
                        ปี 2562    ปี 2561        เปลี่ยนแปลง
                                         ล้านบาท     %
รายได้รวม               1,395.67    1,917.77   (522.10)  (27.22)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทฯ    (51.60)    108.58     (160.18) (147.52)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาท/หุ้น)                     (0.13)        0.27      

   กำไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทฯ
   ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สำหรับงวด
3 เดือน จำนวน 51.60 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 160.18 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 147.52 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิ
จำนวน 108.58 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

   รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขายจำนวน 1,378.97 ล้านบาท ลดลง 534.68 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 27.94 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จาก
การขายจำนวน 1,913.65 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดซื้อใหม่ของการไฟฟ้า จึงทำให้การจัดซื้อของการไฟฟ้าล่าช้าออกไป
ส่งผลให้การส่งของล่าช้าและรายได้จากการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลง
โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 งวด 3 เดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขาย
ผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยาและไม่อาบน้ำยาจำนวน 980.18 ล้านบาท ตามด้วย
ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจำนวน 375.56 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้ว
นำแสงจำนวน 15.25 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์จำนวน 4.08

ล้านบาท ตามลำดับ

   รายได้อื่น
   รายได้อื่นจำนวน 16.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
306.03  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มี
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 11.29 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มี
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 7.19 ล้านบาท

   ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,457.27 ล้านบาท ลดลง 315.59 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 17.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 1,772.86 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้
 
  1. ต้นทุนขาย
      ต้นทุนขายรวมจำนวน 1,375.24 ล้านบาท ลดลง 322.93 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 19.02 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 1,698.17 ล้านบาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 3.74
ล้านบาท ลดลง 211.75 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 98.27 จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีจำนวน 215.49 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 0.27
ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 11.26

  2. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 28.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.17
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย จำนวน 23.83 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2
ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการประมูล เพิ่มขึ้น

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 54.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.17 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 50.87
ล้านบาท โดยในไตรมาส 2 ปี 2562 มีการรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่(พ.ศ.2562) ทำให้มีการประมาณการ
หนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                     ขอแสดงความนับถือ

                           (นายซุน ทาว เฮิน)
                         กรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้