รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 07:51:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 14 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
SKY
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY)
ทุนเดิม (บาท)                    : 246,340,658.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 492,681,316
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 45,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 268,840,658.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 537,681,316
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง 1 ราย คือ นายรีวิน เพทายบรรลือ
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 12.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 30 ก.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ส.ค. 2562
______________________________________________________________________