รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 20:28:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
สิงหาคม 2562 มีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ดังนี้
  ปัจจุบัน    คือ  "นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช นายยืน ภู่วรวรรณ
        กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"
  เปลี่ยนแปลง  คือ  "นายเกษมสันต์ วีระกุล หรือ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร หรือ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ 
หรือ นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และ        ประทับตราสำคัญของบริษัท"

  โดยจะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 
ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้