รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 20:26:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
สิงหาคม 2562 ได้มีมติสำคัญดังนี้
-  แต่งตั้ง นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล เป็นกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก 
(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
-  แต่งตั้ง ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก (นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)
  โดยให้มีผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ 
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
1.  นายเกษมสันต์   วีระกุล      ประธานคณะกรรมการ
2.  นายวุฒิภูมิ   จุฬางกูร      กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3.  นายวรพจน์   ฉัตรชัยกุลศิริ    กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
4.  นายรุ่งกาล   ไพสิฐพานิชตระกูล    กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
5.  นายประวิทย์   ตันติวศินชัย    กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6.  นายคเชนทร์   เบญจกุล      กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
และกรรมการอิสระ      
7.     ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล    กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8.  นายไพรัช   สิฏฐกุล      กรรมการ
9.   รศ.ยืน   ภู่วรวรรณ      กรรมการ
10.  นายทนง   โชติสรยุทธ์    กรรมการ
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้