รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 20:17:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์
หลักทรัพย์
QHHR
แหล่งข่าว
QHHR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์ ("กองทุนรวม") 
ขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
สน. 25/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2552 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้
ชื่อกองทุน  มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)  มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท/หน่วย)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์             โฮเทล แอนด์ 
เรซิเดนช์  4,719,339,429.13  4,710,154,896.35  14.0183

ชื่อโครงการ  โครงการเซนเตอร์พอยต์
โฮเทล ประตูน้ำ  โครงการเซนเตอร์พอยต์
โฮเทล สุขุมวิท 10  โครงการเซนเตอร์พอยต์
โฮเทล ชิดลม
ประเภท  กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมสูง 28 ชั้นและอาคารพาณิชย์ 5 
ชั้น  กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมสูง 28 ชั้นและเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์
5 ชั้น 2 หลัง  สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าอาคารโรงแรมและเซอร์วิส               
อพาร์ตเมนต์ 24 ชั้น
ที่ตั้ง  เลขที่ 6 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.  เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท10 แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กทม.  เลขที่ 60 
ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  บริษัท เซาท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่ประเมิน  30 พฤศจิกายน 2561  30 พฤศจิกายน 2561  30 พฤศจิกายน 2561
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้  2,027.0 ล้านบาท   1,962.7 ล้านบาท   560.8 ล้านบาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวนเพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ  เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโดยใช้อัตราส่วนล
ด (Discount rate) ที่ 9%  เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่
9%  ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ
 7 ปี 6 เดือน
โดยใช้อัตราส่วนลด
(Discount rate) ที่ 10%
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้