รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 20:16:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
หลักทรัพย์
QHPF
แหล่งข่าว
QHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้

ชื่อกองทุน  มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)  มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์  9,808,149,439.94  9,325,308,088.86  11.7005

ชื่อโครงการ  คิวเฮ้าส์ เพลินจิต  คิวเฮ้าส์ ลุมพินี  เวฟเพลส
ประเภท  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจำนวน 18 
ชั้น  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานซึ่งมีจำนวน 38 ชั้น
และอาคารศูนย์การค้าซึ่งมีจำนวน 4
ชั้น  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานและร้านค้าซึ่งมีจำนวน 21 ชั้น
ที่ตั้ง  เลขที่ 598 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.  เลขที่ 55 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด
วันที่ประเมิน  10 ตุลาคม 2561  10 ตุลาคม 2561  10 ตุลาคม 2561
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้  866,000,000 บาท  5,776,000,000 บาท  1,459,000,000 บาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณเพื่อหามูลค่า ของแต่ละโครงการ  สิทธิการเช่าระยะเวลาคงเหลือ 18 ปี 1 เดือน 
โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 10.10%  สิทธิการเช่าระยะเวลาคงเหลือ 17 ปี 2 เดือน
โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 10.10%  สิทธิการเช่าระยะเวลาคงเหลือ 11 ปี 11 เดือน
โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 9.90%
        

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้