รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 17:28:00
หัวข้อข่าว
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช และการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
หลักทรัพย์
BEM
แหล่งข่าว
BEM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 
เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช ส่วนบี
(อุรุพงษ์ - บางโคล่) และการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
เป็นเงิน 233,255,144 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้