รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 17:07:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 17 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย ASPS
หลักทรัพย์
BBL08C1908A
แหล่งข่าว
ASPS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 09 ส.ค. 2562
วันใช้สิทธิ                      : 03 ก.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 03 ก.ย. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 29 ส.ค. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 30 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 03 ก.ย. 2562

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AMAT08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 25.798
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.46507 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BBL08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 234.857
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 40.61071 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 88.606
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.33742 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL08P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 63.009
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.15323 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EA08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 53.713
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 13.12979 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ESSO08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 13.874
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.55856 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KBAN08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 229.756
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 40.25648 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : LPN08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 7.584
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.22792 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MINT08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 43.534
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.08132 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 56.351
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.45206 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCB08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 150.285
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 19.97338 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCC08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 501.419
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 87.74839 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STA08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 17.684
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.84496 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STEC08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 25.908
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.59509 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TKN08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.312
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.31173 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TMB08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.464
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.86971 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : WHA08C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.754
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.93116 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายณัฐชัย บุณยะประภัศร
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้