รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 17:07:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
9 สิงหาคม 2562


เรื่อง รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
             
  ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินและงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น ทางบริษัทฯ
ขอรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 113 ล้านบาท ลดลง 188 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ
251.49 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนดังนี้

1.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในไตรมาสที่ 3 นี้จำนวน 2,679.69 ล้านบาท ลดลง 640.75 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.30 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
จากความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ทำให้สภาวะเศรษฐกิจโลกอ่อนแอลง
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ มีผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายที่ลดต่ำลงของบริษัทฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องเสียงในรถยนต์ เช่น car center panel unit
2.   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 นี้ จำนวน 82.69 ล้านบาท ลดลง 79.45 ล้านบาท 
จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้น จำนวน 162.14 ล้านบาท
3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 3 นี้ เพิ่มขึ้น 37.76 
ล้านบาทจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้บริษัทก็มีเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ลง
รวมทั้งได้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
4.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไตรมาสที่ 3 นี้ 9.59 ล้านบาท 
ในขณะที่ระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 66.05 ล้านบาท
5.  ในไตรมาสที่ 3 นี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 113 ล้านบาท ลดลง 188 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 251.49 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเหตุผลหลักมาจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานตามที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
โดยเป็นการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายทั้งจำนวณประมาณ 79 ล้านบาท
จึงส่งผลกระทบโดยตรงทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิดังกล่าว

  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

              ขอแสดงความนับถือ              ......................................
                 (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                   กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้