รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 13:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1 (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
ALUCON
แหล่งข่าว
ALUCON
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) (ALUCON)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 02 ก.ย. 2562
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 168.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)              : 167.5506
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ (แก้ไข)        : 04 ก.ย. 2562
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  : ราคาเสนอซื้อหุ้นของอลูคอน หุ้นละ 168 บาท 
ผู้ที่ตอบรับคำเสนอซื้อมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ
และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ดังนั้น
ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 167.55060 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้