รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 12:51:00
หัวข้อข่าว
การลาออกจากตำแหน่ง
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

SCO 043/2562
              

วันที่ 9 สิงหาคม 2562


เรื่อง  การลาออกจากตำแหน่ง
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
  ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่านายชาครีย์อมร 
ติรชุลีสุนทร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว เนื่องจากเหตุผลบางประการ
จึงทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทสามารถสรรหาบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆที่ว่างลงได้แล้ว 
บริษัทจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระเบียบต่อไป
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขานุการบริษัท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้