รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 07:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุม TCAP การปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่าง TBANK และTMB การลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง การซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
หลักทรัพย์
TCAP
แหล่งข่าว
TCAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ให้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้