รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2562 06:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุม TCAP การปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่าง TBANK และTMB การลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง การซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
TCAP
แหล่งข่าว
TCAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ส.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 ส.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 ส.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - อนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม                     : ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี 
โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้