รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2562 21:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11-620262                  8 สิงหาคม 2562

เรื่อง   แจ้งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ("กองทุน")
ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ("ที่ประชุมวิสามัญฯ")
ได้มีมติพิจารณาอนุมัติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 
เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุน
ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมดังกล่าวแก่
BFKT
2.  อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
2.1.  อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
2.2.  อนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้
งที่ 4
2.3.  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจก
ารโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
2.4.  อนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
2.4.1.  อนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุน
2.4.2.  อนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน 
ได้แจ้งผลการพิจารณาของที่ประชุมวิสามัญฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ จท. 11-620234 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
 แล้วนั้น
บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ทราบว่า 
เนื่องจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่
วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 38/2562 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
โดยกำหนดให้บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกันมิให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ซึ่งกองทุนรวมอื่นให้รวมถึงกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทุกประเภท ทั้งนี้ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้น
บริษัทจัดการขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระในที่ประชุมวิสามัญฯ
โดยหักส่วนคะแนนเสียงของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการออกจากฐานคะแนนเสียงในแต่ละว
าระ
และไม่นับจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือโดยกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวรวมเข้าเป
็นจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้
ผลการพิจารณาในแต่ละวาระ  คะแนนเสียงเห็นชอบเดิม
(หน่วย)  ร้อยละของคะแนนเสียงเห็นชอบเดิม  คะแนนเสียงเห็นชอบใหม่
(หน่วย)  ร้อยละของคะแนนเสียงเห็นชอบใหม่
1.  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 
เพื่อสะท้อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุน
ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมดังกล่าวแก่
BFKT   5,917,238,073  99.5490  5,811,616,873  99.5408
2.  อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
2.1.  อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 
4  3,026,307,705  99.1358  2,920,686,505  99.1048
2.2.  อนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้
งที่ 4  3,026,418,196  99.1394  2,920,796,996  99.1085
2.3.  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจก
ารโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่
4  5,922,310,229  99.6339  5,816,689,029  99.6272
2.4.  อนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4
2.4.1.  อนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุน  5,921,780,529  99.6250  5,816,159,329  99.6182
2.4.2.  อนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่  5,921,548,976  99.6211  5,815,927,776  99.6142

ทั้งนี้ รายชื่อกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุมวิสามัญฯ 
มีดังนี้
1.  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วันที่ของที่ประชุมวิสามัญฯ 
จำนวน 11,016,000 หน่วย
2.  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุน 
ณ วันที่ของที่ประชุมวิสามัญฯ จำนวน 15,834,000 หน่วย
3.  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วันที่ของที่ประชุมวิสามัญฯ จำนวน 
75,937,300 หน่วย
4.  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วันที่ของที่ประชุมวิสามัญฯ จำนวน 
2,371,200 หน่วย
5.  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วันที่ของที่ประชุมวิสามัญฯ จำนวน 
136,000 หน่วย
6.  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ซึ่งถือหน่วยลงทุนในกองทุน ณ วันที่ของที่ประชุมวิสามัญฯ จำนวน 
326,700 หน่วย
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระในที่ประชุ
มวิสามัญฯ ข้างต้นเป็นไปเพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ซึ่งไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาของที่ประชุมวิสามัญฯ
ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติไว้แล้วในแต่ละวาระ และ
ไม่มีผลกระทบต่อประมาณการผลตอบแทน ความเสี่ยงจากการลงทุน 
หรือรายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


   (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐา
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้