รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2562 20:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน DIF
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ห้ามมิให้แจกจ่ายหรือเผยแพร่เอกสารนี้หรือสำเนาของเอกสารนี้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกจำกัดสิทธิ
(ตามนิยามด้านล่างนี้)
หรือในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ายหรือการเผยแพร่เอกสารนี้หรือสำเนาของเอกสารนี้อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหม
ายหรือเป็นแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ "บุคคลอเมริกัน"

จท. 11-620261                  8 สิงหาคม 2562

เรื่อง 
แจ้งรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุน") 
ได้แจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู
้ถือหน่วยลงทุนในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date)
ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด
หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
โดยกองทุนหรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย
(ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า "ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ")
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจะมีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในอัตราส่วนเท่ากับ 9.40
หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่
และมีการแจ้งรายละเอียดวันที่เริ่มขึ้นเครื่องหมายเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื
้อหน่วยลงทุนใหม่ (XB) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่
(Record Date) รวมถึงแจ้งราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่และรายละเอียดวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ 25 กรกฎาคม 2562 ตามลำดับแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2562
บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกจำกั
ดสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
เนื่องจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสัญชาติหรือ
ถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศดังกล่าวจะทำให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคั
บของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนหรือบริษัทจัดการ
หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะไม่จัดส่งเอกสารสำหรับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือห
น่วยลงทุนดังกล่าว
โดยรายละเอียดของประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกจำกัดสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่มีดังต่อไปนี้
1.  ประเทศกัมพูชา
2.  ประเทศกรีซ
3.  ประเทศแคนาดา
4.  ประเทศจอร์แดน
5.  ประเทศญี่ปุ่น
6.  ประเทศเดนมาร์ก
7.  ประเทศไต้หวัน
8.  ประเทศเนเธอร์แลนด์
9.  ประเทศเบลเยี่ยม
10.  ประเทศบราซิล
11.  ประเทศบังคลาเทศ
12.  ประเทศฝรั่งเศส
13.  ประเทศมาเลเซีย
14.  ประเทศเยอรมนี
15.  ประเทศรัสเซีย
16.  ประเทศลาว
17.  ประเทศเวียดนาม
18.  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
19.  ประเทศสวีเดน
20.  ประเทศสหรัฐอเมริกา
21.  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
22.  ประเทศออสเตรีย
23.  ประเทศอิตาลี
24.  ประเทศอิสราเอล
25.  ประเทศแอฟริกาใต้
26.  ประเทศไอร์แลนด์
(รวมเรียกว่า "ประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกจำกัดสิทธิ")

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสรรและวิธีการจองซื้อ
หน่วยลงทุนใหม่ได้ในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ที่จะได้จัดส่งและหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการได้นำส่งหนังสือชี้ชวนแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หนัง
สือชี้ชวนบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.scbam.com แล้วตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดสรรและการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงราคาเสนอขาย
สัดส่วนหรือจำนวนการจัดสรรที่ระบุไว้ข้างต้น
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จ โดยจะประกาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ
สื่อวิทยุ และ/หรือ สื่อโทรทัศน์ และ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้จัดการผู้แทนจำหน่ายหน่วยลงทุน
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.scbam.com และเว็บไซต์ของกองุทนที่ www.digital-tif.com
และเว็บไซต์ www.sec.or.th และ ฝ่าย Investment Advisory ของบริษัทจัดการ โทร 02 777 7777 กด 0 กด 6
(เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น 
และไม่ถือเป็นคำเชิญชวนหรือคำเสนอเพื่อให้ได้มา ให้ซื้อ หรือจองซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
การเผยแพร่เอกสารนี้ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทยอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย
บุคคลใดที่ครอบครองเอกสารนี้ควรตระหนักถึงและศึกษาข้อจำกัดทางกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้
การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายเหล่านั้นอาจส่งผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศใ
ด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองทุนและบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสห
รัฐอเมริกา ประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกจำกัดสิทธิ หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ
"บุคคลอเมริกัน" ทั้งนี้
หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้มิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ขอ
งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ")
และจะไม่ถูกเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ
"บุคคลอเมริกัน" เว้นแต่การเสนอขายหรือจำหน่ายที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
หรือเป็นการเสนอขายหรือจำหน่ายภายใต้ข้อยกเว้นหรือเป็นธุรกรรมที่มิต้องจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี้
กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้ภายใต้
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือทำการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
  
ทั้งนี้ 
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้