รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2562 20:10:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
หลักทรัพย์
VGI
แหล่งข่าว
VGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
           บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

                  (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                  ไตรมาสที่ 1
                   สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 มิถุนายน
       ปี               2562     2561
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         304,005   261,326
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          0.036    0.036
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                  ไตรมาสที่ 1
                   สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 มิถุนายน
       ปี               2562     2561
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         414,601   266,364
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          0.048    0.037
   ต่อหุ้น (บาท)      

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ                      
   ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตดังนี้
ก)  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 5.1.1 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท 
ทรานส์.แอด โซลูชั่น) ในระหว่างปี 2561 โดยบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ)
ได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อ
และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน และบริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไว้
เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าว
ข)  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 5.2.1 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท โกลด์ 
สตาร์ กรุ๊ป จำกัด) ในระหว่างปี 2561 โดยบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ)
อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้มีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 เรียบร้อยแล้ว"             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางจิตเกษม หมู่มิ่ง )
                  ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้