รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2562 18:51:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
CGD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้
งบการเงินรวม ("กลุ่มบริษัท")
รายได้
ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 367.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 257.06 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
232.47 จากจำนวน 110.58 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 351.66 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2561
ถึงแม้ไม่มีรายได้จากการขายอาคารชุด โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์เนื่องจากได้ปิดโครงการไปในปี 2561 
ทั้งนี้
รายได้รวมสำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 มีจำนวน 490.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 241.18 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
96.77 จากจำนวน 249.24 ล้านบาท ของงวดหกเดือนปี 2561
โดยรายได้หลักสำหรับไตรมาสที่ 2/2562 มีดังนี้
? ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 351.66 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 351.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 จากไตรมาสเดียวกันปี 2561 ซึ่งสาเหตุที่สำคัญ
เกิดจากในระหว่างไตรมาสที่ 2/2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก อีกทั้งบริษัทย่อยในประเทศมีการกู้ยืมเงิน
ในสกุลดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการเจ้าพระยาเอสเตทซึ่งมีความคืบหน้า
ไปมาก
? บริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเกิดจากรายได้ค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2562 มีจำนวน 12.05 ล้านบาท
ลดลง 0.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.34 จากจำนวน 12.87 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี
2561
? ส่วนรายได้จากการขายอาคารชุดซึ่งเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ใน
ไตรมาสที่ 2/2562 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ทั้งจำนวน 91.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
100.00 สืบเนื่องจากได้ปิดโครงการไปในปี 2561
Page 2 of 5
ค่าใช้จ่าย
ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 265.64 ล้านบาท ลดลง 171.84 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 39.28 จากจำนวน 437.48 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงของต้นทุนขายอาคารชุดโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ และการลดลงของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ จำนวน 53.63 ล้านบาท และ 216.82 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับงวดหกเดือน
ของปี 2562 มีจำนวน 491.66 ล้านบาท ลดลง 29.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.62 จากจำนวน
520.95 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561
โดยค่าใช้จ่ายหลักสำหรับไตรมาสที่ 2/2562 มีดังนี้
? ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 31.42 ล้านบาท ลดลง 6.23 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 16.55 จากจำนวน 37.65 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิด
จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาด และค่าส่งเสริมการขายของโครงการ อิลีเม้นท์
ศรีนครินทร์ เนื่องจากได้ปิดโครงการไปในปี 2561
? ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทั้งสิ้น 110.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.79
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 177.48 จากจำนวน 39.88 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการเปิด โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะเปิดในปี 2562 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา 
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
? ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 113.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.81 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.27 จากจำนวน 80.00 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 โดยต้นทุนทางการเงิน
ในไตรมาสที่ 2/2562 เกิดจากการออกตั๋วแลกเงิน การออกหุ้นกู้ระยะยาว และการกู้ยืมเงินระยะยาว เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 102.00 ล้านบาท 
กำไรเพิ่มขึ้น 482.90 ล้านบาท
หรือกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 131.20 จากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 326.90 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561
กลุ่มบริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 จำนวน 1.24 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 270.47 
ล้านบาท
หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 99.54 จากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 271.71 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561
Page 3 of 5
รายได้ภาษีเงินได้
ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 4.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.31 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
4,636.72 จากรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 0.09 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 เนื่องจากการลดลงหนี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีของต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการฉบับ
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกหนี้ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2562 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกำไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกำหนดให้กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการได้มา
ซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รา
ยได้ตามสัญญา
ทัง? นีก? ลุ่มบริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 จำนวน 0.23 ล้านบาท เพิ?มขึน? 
0.04 ล้านบาท หรือ
เพิม? ขึน? ร้อยละ 21.50 จากรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 0.19 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
จากผลประกอบการที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดทั้งสิ้น
106.41 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 433.22 ล้านบาท หรือกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 132.56 จากขาดทุนสุทธิจำนวน 
326.81
ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2562 กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดทั้งสิ้น
106.41 ล้านบาท แบ่งเป็น กำไรส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 52.44 ล้านบาท 
และกำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนาจควบคุมจำนวน 53.97 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจำนวน 299.75 ล้านบาท 
หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 121.20 จากขาดทุนสุทธิของส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 247.32 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันปี 
2561
ทั้งนี้ขาดทุนสุทธิสำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 มีจำนวน 1.01 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 270.51 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 99.63 จากขาดทุนจำนวน 271.52 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ ("บริษัท")
รายได้
ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 71.96 ล้านบาท ลดลง 58.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.04
จากจำนวน 130.93 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการ
ขายอาคารชุดโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ เนื่องจากได้ปิดโครงการตั้งแต่ปี 2561 
อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่
2/2562 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 31.43 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันปี 2561 รายได้รวมสำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 มีจำนวน 105.90 ล้านบาท ลดลง 183.32 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 63.38 จากจำนวน 289.22 ล้านบาท ของงวดหกเดือนปี 2561
Page 4 of 5
โดยรายได้หลักสำหรับไตรมาสที่ 2/2562 มีดังนี้
? รายได้ดอกเบี้ย ในไตรมาสที่ 2/2562 มีจำนวน 18.70 ล้านบาท ลดลง 0.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
0.45 จากจำนวน 18.79 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันปี 2561
? ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 37.45 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 31.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 522.28 จากจำนวน 6.02 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี
2561 ซึ่งสาเหตุที่สำคัญเกิดจากในระหว่างไตรมาสที่ 2/2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก ประกอบกับ
บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศมากกว่าสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในไตรมาสที่ 2/2562
? ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 15.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.99 จากจำนวน 14.56 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 ซึ่งสาเหตุที่สำคัญเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการจากบริษัทย่อยซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกรรมของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่าย
ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 130.63 ล้านบาท ลดลง 47.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
26.67 จากจำนวน 178.14 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลดลงของต้นทุนขาย
อาคารชุด และการลดลงของต้นทุนในการจัดจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายอาคารชุดที่ลดลง ค่าใช้จ่าย
รวมสำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 มีจำนวน 260.85 ล้านบาท ลดลง 113.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.30
จากจำนวน 374.26 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561
โดยค่าใช้จ่ายหลักสำหรับไตรมาสที่ 2/2562 มีดังนี้
? ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 2.33 ล้านบาท ลดลง 6.20 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 72.66 จากจำนวน 8.53 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันปี 2561 ซึ่งสาเหตุหลักเกิด
จากการลดลงของค่าส่งเสริมการขายของโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของ
รายได้จากการขายอาคารชุด
? ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 39.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.12
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.59 จากจำนวน 35.60 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 โดย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าใช่จ่ายสาธารณูปโภค 
ค่าเสื่อม
ราคา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
? ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 9.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำนวน 0.31 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64 จากจำนวน 8.74 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี
2561 โดยสอดคล้องกับการขยายการดำเนินงานของบริษัท
? ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 79.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.84 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.94 จากจำนวน 71.65 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 โดยต้นทุนทาง
การเงินใน ไตรมาสที่ 2/2562 เกิดจากการออกตั๋วแลกเงิน การออกหุ้นกู้ระยะยาว 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
Page 5 of 5
ทั้งนี้ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 58.17 ล้านบาท 
ขาดทุนเพิ่มขึ้น 11.05 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.46 จากขาดทุนก่อนภาษีจำนวน 47.12 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 บริษัทมี
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 จำนวน 154.96 ล้านบาท ขาดทุนเพิ?มขึน? 69.91 ล้านบาท
 หรือ
ขาดทุนเพิม? ขึน? ร้อยละ 82.21 จากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 85.04 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561
รายได้ภาษีเงินได้
ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 0.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.41 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
438.67 จากรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 0.09 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2561 ทัง? นีบ? 
ริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้
สำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 จำนวน 0.61 ล้านบาท เพิ?มขึน? 0.42 ล้านบาท หรือเพิ?มขึน? ร้อยละ 226.67
 จากรายได้
ภาษีเงินได้จำนวน 0.19 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
จากผลประกอบการที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับงวดทั้งสิ้น 
58.17 ล้านบาท
ขาดทุนเพิ่มขึ้น 11.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.46 จากขาดทุนสุทธิจำนวน 47.12 
ล้านบาทของไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2561 ทัง? นีข? าดทุนสุทธิสำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 มีจำนวน 154.35 ล้านบาท ขาดทุนเพิ?มขึน?
 69.49 ล้านบาท
หรือเพิ?มขึน? ร้อยละ 81.89 จากขาดทุนจำนวน 84.86 ล้านบาทของงวดหกเดือนของปี 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้