รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2562 18:08:00
หัวข้อข่าว
SET News : SET เยาวชนดนตรีฯ ปี 2562 มุ่งขยายฐานในภูมิภาค เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนดนตรีทั่วประเทศ
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                         
ฉบับที่ 59/2562
                                                8 
สิงหาคม 2562

SET เยาวชนดนตรีฯ ปี 2562 มุ่งขยายฐานในภูมิภาค เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนดนตรีทั่วประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562
ด้วยเอกลักษณ์ของการประกวดที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและการขับร้อง
มุ่งส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีแก่เยาวชนไทยที่สนใจและรักในเสียงดนตรี ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์
ในปีนี้มุ่งขยายฐานเยาวชนในภูมิภาคผ่านเครือข่ายด้านดนตรีและสื่อดิจิทัลให้เข้าร่วม ชิงรางวัลรวมกว่า
1.8 ล้านบาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ต.ค. นี้

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนในหลายมิติ
ทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการบริหารการเงิน และความสามารถทางกีฬาและดนตรี
โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามารถทางดนตรีทำให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
โดยได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวด SET
เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 22
เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เวทีใหญ่ในระดับสากล
สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

"การประกวดในปีนี้ ยังคงเอกลักษณ์ของการประกวดความสามารถทางดนตรีที่เปิดกว้างมากที่สุด 
ในการรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและการขับร้อง
โดยได้มุ่งขยายฐานเยาวชนในหลายจังหวัดผ่านเครือข่ายด้านดนตรีของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ 
ผนวกกับการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งผลงานเข้าประกวดแสดงความสามารถทางดนตรีผ่านสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงกลุ่
มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในท้องที่ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น" นางสาวนพเก้ากล่าว

นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "ดนตรีเป็นเรื่องของจิตใจ 
ต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กับร่างกาย โดยเยาวชนดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประสบการณ์
ซึ่งเปรียบเสมือนบทเรียนที่สำคัญบทหนึ่งของชีวิตที่ช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะชนะหรือไม่ก็ตาม
นอกจากนี้ไฮไลท์การประกวดปีนี้ เน้นให้ผู้เข้าชมการประกวดมีส่วนร่วมในการประกวดด้วย โดยจะนำคะแนน
Popular Vote มาร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
จะมีการเชิญนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชราต่าง ๆ
เข้าชมการประกวดต่อยอดการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของไทยให้ดีขึ้นด้วย"

โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างโอกาสให้กับเยาวชนกว่า 10,000 
คน ฝึกความสามารถตั้งแต่การอัดคลิป ส่งผลงานในรอบคัดเลือก
จนถึงการแสดงบนเวทีในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ
ในจำนวนนี้มีเยาวชนหลายคนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพด้านดนตรีทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ
นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสาขาขับร้องที่ University of Music and
Performing Arts Vienna ประเทศออสเตรีย นายนำภาค ศรีบัณฑิตมงคล
ซึ่งปัจจุบันเป็นนักดนตรีประจำวงออเคสตร้าสัญชาติจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย นายเอกชัย เจียรกุล
 ที่ไปประสบความสำเร็จในหลายเวทีระดับโลก

ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือโรงเรียนดนตรี 
โดยเฉพาะสถาบันอุดม
ศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในสาขาดนตรีส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ 
ร่วมแสดงผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-
1 ตุลาคม 2562 รายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.music.mahidol.ac.th/set หรือสอบถามโทร 0-2800-2525 ต่อ 3117
 3109
    
               "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________