รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2562 17:40:00
หัวข้อข่าว
ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ทท./จท. 279/2562
                8 สิงหาคม 2562

เรื่อง  ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ขอแจ้งราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจ
ำปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บริษัท ประเมินค่าทรัพย์สิน บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภททรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ตั้งทรัพย์สิน เลขที่ 56 หมู่ 5 ถนนบ้านป่าทราย- บ้านท่าเขา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา
วิธีการประเมิน วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach)
ระยะเวลาการประมาณการกระแสเงินสด 10 ปี
วันที่ประเมินค่า 25 มิถุนายน 2562
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมิน   2,240,000,000.- (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)*
*หมายเหตุ: มูลค่าดังกล่าวได้นำเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
(สัญญาเช่าทรัพย์สิน) มาเป็นข้อมูลหนึ่งในการกำหนดสมมติฐานของการประเมินแล้ว ตามข้อกำหนดของ กลต. ฉบับ
น(ว) 22/2553 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เรื่อง "
การประเมินค่าและสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์"
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบการทานการประเมินค่าทรัพย์ส
ินฯ จากบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้