รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2562 09:04:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด "SP" หลักทรัพย์ PPPM และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลด้วยความรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 08 ส.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
บริษัทเปิดเผยสารสนเทศสำคัญครบถ้วนแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามข่าวบริษัทวันที่ 8 สิงหาคม 2562)
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่า ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษ
ัท โดยสารสนเทศดังกล่าวจะต้องถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องมีความรับผิดชอบและมีกลไกในการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลท
ี่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักการดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย
______________________________________________________________________