รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ส.ค. 2562 17:03:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-011/2562

  7 สิงหาคม 2562

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562
ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 แล้ว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จำนวน 24.31 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 26.27 ล้านบาท
ลดลงจำนวน 1.96 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.46 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและบริการโทรคมนาคม จำนวน 9.45 ล้านบาท
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 12.92 ล้านบาท
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 1.94 ล้านบาท

2.  ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จำนวน 26.23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 23.39 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 2.84 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.14

 

3.  กำไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 1.57 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำนวน 1.66 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน
0.09 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.42  กำไรจากการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อรวมรายการ
-  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 0.83 ล้านบาท
-  บันทึกสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 4.58 ล้านบาท 
(ซึ่งแสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
  ทำให้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ จำนวน 2.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
  ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 0.17 ล้านบาท

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้