รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ส.ค. 2562 12:33:00
หัวข้อข่าว
การขายหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
TSTH
แหล่งข่าว
TSTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
การเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง T S Global Holdings Pte. Ltd. (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) และ HBIS Group Co.,
 Ltd. ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ

เรื่อง                        : การประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(TSTH)
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : ธุรกรรมการขายหุ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือน 
ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ
ซึ่งรวมถึงการที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
และเงื่อนไขโดยปกติอื่นๆ เมื่อธุรกรรมการขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งราคา Tender
ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ต่อไป
______________________________________________________________________

ที่  TSTH 042/2562 อณ
วันที่  6 สิงหาคม 2562
เรื่อง  การเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง T S Global Holdings Pte. Ltd. (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) และ HBIS 
Group Co., Ltd. ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ T S Global Holdings Pte. Ltd ("TSGH") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Hebsteel Global Holding Pte. Ltd.
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย HBIS Group Co., Ltd. ("HBIS")
เพื่อจำหน่ายหุ้นให้แก่บริษัทใหม่ซึ่งมี HBIS เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 70 และ TSGH
ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 30
โดยการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์") เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก TSGH ว่า HBIS 
ไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติต่างๆ จากรัฐบาลมณฑลเหอเป่ย์
ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจไม่ขยายระยะเวลาสำหรับวันครบกำหนดการเข้าทำธุรกรรม (Long Stop Date)
ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น และยกเลิกสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม
นอกจากนี้ TSGH ได้แจ้งว่าภายหลังจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว TSGH 
จะเริ่มเข้าทำข้อตกลงกับผู้ลงทุนรายอื่นในทันทีเพื่อดำเนินการตามแผนการหาพันธมิตรสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ
 ต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


 นางอริศรา ณ ระนอง
 เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้