รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ส.ค. 2562 17:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เครปส์ แอนด์ โค.ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด และการเพิ่มทุนของ บริษัทย่อย (เพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม)
หลักทรัพย์
EIC
แหล่งข่าว
EIC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ EIC-AD031/2562
  30 กรกฎาคม 2562
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เครปส์ แอนด์ 
โค.ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด และการเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อย (เพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
 (มหาชน)
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) ของ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
 (มหาชน)
  ตามที่ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้
   1) อนุมัติให้บริษัท ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด ("Food Holding") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ 
ถือหุ้นจำนวน 3,499,997 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99991 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
Food Holding) เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เครปส์ แอนด์ โค.
ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด ("เครปส์ แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์") จำนวน 81,633 หุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน
40,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์ จำนวน 41,633 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ
100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเครปส์ แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของเครปส์
 แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,163,300 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  Food Holding จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก Psydle Asia Limited จำนวน 40,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเครปส์
แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์ โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้น 4,000,000 บาท
  Psydle Asia Limited มีผู้ถือหุ้น ดังนี้
ลำดับ  รายชื่อ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1  David Jean Philippe Yves Victor Perrot  593  36.18
2  Serge Alain Bruttin  246  15.01
3  Eric Raymond Gabriel Charvillat  239  14.58
4  David Alexandre Marcus  187  11.41
5  Jerome Alexandre Pierre Ivanes Felicite  187  11.41
6  Tradevcogen Investment S.A.*  187  11.41
*ทั้งนี้ Tradevcogen Investment S.A. มีผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (ultimate shareholder) คือ Sam Fayon
2.  Food Holding จะเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์จาก บริษัท เครปส์ แอนด์ โค จำกัด จำนวน 41,551 หุ้น 
มูลค่าหุ้น  ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.90
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเครปส์ แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์ โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท
 คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้น 4,155,100 บาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท เครปส์ แอนด์ โค จำกัด มีผู้ถือหุ้น ดังนี้
ลำดับ  รายชื่อ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1  นายเซิร์จ อลัง บรูแตง  19,200  48
2  นางสาวปรางค์ บูรณศิริ  4,000  10
3  นางจีรพันธ์ พิทแมน  4,100  10.25
4  นางสาวเหรียญ ถมคำ  4,100  10.25
5  นางสาวอลิสัน โจอัน ดีเลย์  4,100  10.25
6  นางสาวแคทเธอรีน ดีเลย์  4,100  10.25
7  นางสาวซอลลิ ลิเดีย เดลานี  400  1
3.  Food Holding จะเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์จาก นางสาวศุภจิตรา ธนะรัตน์ จำนวน 82 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเครปส์
แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์ โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้น 8,200 บาท
นอกจากนี้ ภายหลังการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ Food Holding จะดำเนินการให้เงินกู้ยืมแก่ เครปส์ แอนด์ โค
ดีเวล๊อปเม้นท์ จำนวนทั้งสิ้น 34,336,700.00 บาท เพื่อให้ เครปส์ แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์
ดำเนินการคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว รวมทั้งดอกเบี้ย ให้กับ Psydle Asia Limited เพื่อให้ เครปส์ แอนด์
โค ดีเวล๊อปเม้นท์ ไม่มีหนี้สินกับ Psydle Asia Limited อีกต่อไป จึงทำให้รายการนี้ มีขนาดรายการเท่ากับ
 42,500,000.00 บาท
ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึง 15 มกราคม 2562 เครปส์ แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์ 
ได้ทำการกู้ยืมเงินจาก Psydle Asia Limited รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เป็นเงินต้นจำนวน 33,850,021.81 บาท
โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวน 8,895,104.00 บาท
รวมเป็นหนี้จำนวนทั้งสิ้น 42,745,125.81 บาท โดย Psydle Asia Limited จะยกหนี้ดอกเบี้ยให้ เครปส์ แอนด์
โค ดีเวล๊อปเม้นท์ จำนวน 4,245,125.81 บาท ทำให้ เครปส์ แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์
มีหนี้ที่ต้องชำระให้กับ Psydle Asia Limited เหลืออยู่จำนวน 38,500,000.00 บาท โดย เครปส์ แอนด์ โค
ดีเวล๊อปเม้นท์ จะชำระหนี้ดังกล่าวจากเงินให้กู้ยืมจาก Food Holding จำนวน 34,336,700.00 บาท
และจากเงินที่ได้รับชำระหนี้ค่าหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 4,155,100 บาท และ 8,200 บาท เพื่อให้ เครปส์ แอนด์
 โค ดีเวล๊อปเม้นท์ ไม่มีหนี้สินกับ Psydle Asia Limited อีกต่อไป
การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน 
โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 3.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ  บริษัทฯ และไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6
เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของเครปส์ แอนด์ โค
ดีเวล๊อปเม้นท์ แต่อย่างใด ยกเว้นรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2562 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน")
เมื่อขนาดของรายการคำนวณได้ไม่เกินร้อยละ 15 บริษัทฯ
จึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ")
  ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
 จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
  2) อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด ("ส.ธนา") จำนวน 49,998 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของหุ้นทั้งหมดใน ส.ธนา
โดย ส.ธนา เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจให้เช่า ขาย และจัดทำสื่อโฆษณา ให้แก่
บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในราคา
หุ้นละประมาณ 7,600.30 บาท รวมราคาซื้อขายทั้งสิ้น 380,000,000 บาทถ้วน
ซึ่งภายหลังการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือใน ส.ธนา ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ ส.ธนา
สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
   การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
โดยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 33.13 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6
เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือใน ส.ธนา
แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21
วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
  นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
  ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) ของ บริษัท อุตสาหกรรม
  อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
  3) อนุมัติให้ Food Holding เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 350,000,000 บาท เป็น 750,000,000 บาท มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท ให้แก่บริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนเพื่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ เครปส์ แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์
ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 1) ข้างต้น รวมถึงเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจอื่น
ซึ่งรวมถึงธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หาก Food Holding
มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และประกาศอื่น ๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
  ในการนี้ บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการเพิ่มทุนใน Food Holding 
ส่วนหนึ่งมาจากการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน ส.ธนา ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 2) ข้างต้น
โดยจะได้รับชำระเป็นจำนวนเงิน 136,000,000 บาท ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
และจะได้รับชำระเงินตามเช็คจำนวน 244,000,000 บาท ในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยบริษัทฯ
จะทยอยชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนของ Food Holding ตามความจำเป็นในการใช้เงินของ Food Holding ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

___________________________
(นายกุศล สังขนันท์)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้