รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ส.ค. 2562 08:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่เอกสารหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุน DIF
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  จท.11- 620255    
    วันที่ 6 สิงหาคม 2562

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่เอกสารหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนฯ")
ขอแจ้งการเผยแพร่เอกสารหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุน
โดยท่านผู้ถือหน่วยสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ที่ 
https://www.scbam.com/th/fund/interesting-fund/fund-information/dif
    ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ 
โทร.     02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้