รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ส.ค. 2562 08:05:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 5 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
CPL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่(listed)
โดย CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE LTD
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 01/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่(listed)
โดย นางสาว แคทรียา บีเวอร์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซาบีน่า(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 31/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป(listed)
โดย นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บี จิสติกส์(listed)
โดย นางสาว กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 31/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โพลาริส แคปปิตัล(listed)
โดย นาย ทิศชวน นานาวราทร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________