รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2562 18:09:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ YFS 2019 ปั้นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่สู่ตลาดทุนต่อเนื่องปีที่ 17
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 56/2562
                                                 5 
สิงหาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ YFS 2019 ปั้นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่สู่ตลาดทุนต่อเนื่องปีที่ 17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. ปตท. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตรในตลาดทุน 
จัดโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) ปีที่ 17
เวทีพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการลงทุนของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในตลาดทุนไทย
ปีนี้ได้สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ได้แก่ นางสาวสวัสดิโสภาพรรณ ประสพศรี คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัล SET Investment Star นายธนิสร ศิลามณีรัตน์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล SET Corporate Finance Star นายนภทีป์
พิสิฏฐศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance Star
นายจิรภัทร กฤษณพุกก์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัล KBank Financial
Planning Star พร้อมทีมโครงการ Bio No.1 ชนะเลิศรางวัล PTT Star Team ได้รับทุนการศึกษา
ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินในต่างประเทศ รวมมูลค่ารางวัลทั้งโครงการกว่า 7 ล้านบาท

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work'
for Everyone" โดยโครงการ YFS เป็นโครงการสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ นิสิต นักศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการลงทุน พร้อมก้าวไปเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันถึง 5,704 คน จาก
84 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 308 คน จาก 34 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
โครงการในปีนี้
ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการเงินการลงทุนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยกว่า 67% ของนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
ถือเป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนท่ามกลางกระ
แสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

ผลการแข่งขัน YFS 2019 มีผู้ชนะเลิศที่เป็นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ในแต่ละสาย ได้แก่
- รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน
ได้แก่ นางสาวสวัสดิโสภาพรรณ ประสพศรี คณะเศรษฐศาสตร์        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจ
ได้แก่ นายธนิสร ศิลามณีรัตน์     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต
ได้แก่ นายนภทีป์ พิสิฏฐศักดิ์     คณะบริหารธุรกิจ       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- รางวัล KBank Financial Planning Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน
ได้แก่ นายจิรภัทร กฤษณพุกก์     คณะวิทยาการจัดการ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

- รางวัล PTT Star Team ได้แก่ ทีมโครงการ Bio No.1 โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย
O นางสาวกันยารัตน์ กำแพงแก้ว   คณะบริหารธุรกิจ             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
O นายณัฐพัชร มยุระฉายากุล     คณะบริหารธุรกิจ             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
O นายธนิสร ศิลามณีรัตน์        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
O นายธีรวัช แดงชาติ          คณะบริหารศาสตร์            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
o นางสาวอรณิชา ชลศรานนท์   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o นายอลงกรณ์ คล่องแคล้ว     คณะเศรษฐศาสตร์            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินในต่างประเทศ ทุนทดสอบหลักสูตร
Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) สำหรับวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และหลักสูตร Certified Financial Planner Program (CFP) สำหรับวิชาชีพนักวางแผนทางการเงิน
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากโครงการ รวมมูลค่ารางวัลกว่า 7 ล้านบาท

โครงการ YFS จัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 17 ปี มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 82,000
คน สามารถสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุนไทยในหลากหลายวิชาชีพ อาทิ ผู้แนะนำการลงทุน
นักวางแผนทางการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนากร และผู้จัดการกองทุน
รวมถึงบุคลากรทางการเงินในบริษัทต่างๆ
โดยโครงการเน้นส่งเสริมความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุน
พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่
www.set.or.th/yfs

                    "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________