รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2562 17:12:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 (สอบทานแล้ว) 
รวมทั้งคำอธิบายของฝ่ายจัดการของบริษัท ฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสที่สองของปี 2562 จำนวน 545.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.8 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการขายจาก 34,243 ตัน ในไตรมาสที่สองของปี
2561 เป็น 30,835 ตันในปี 2562 หรือลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10
ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันก็มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดและแนวโน้มของราคาเหล็กโลก
ในไตรมาสที่สองของปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 9.7 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 3.5
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก-บิลเล็ต(Metal spread)
เนื่องจากต้นทุนของบิลเล็ตมีการปรับตัวลดลงจากการนำเข้าบิลเล็ตจากต่างประเทศเป็นล็อตใหญ่
ซึ่งต้นทุนของบิลเล็ตนี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90 ของต้นทุนขาย ดังนั้น
การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างดังกล่าวจึงมีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรขั้นต้น ทั้งนี้ Metal spread
ในไตรมาสที่สองของปีนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ยตันละ 870 บาท
 ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่สองของปี 2562 และปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ 7.9 ล้านบาท และ 8.8 ล้านบาท 
ตามลำดับ
โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อยอดขายในอัตราส่วนป
ระมาณร้อยละ 1.5-2.0  ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่สองของปี 2562 และปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ
9.3 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ยอดที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นอย่างมากนี้เป็นผลเนื่องจากการบันทึกผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพิ่มเติมจำนวน 2.1 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินชดเชยจากการเลิกจ้างตามกฎหมายฉบับใหม่
 ในส่วนของรายได้อื่น ในไตรมาสที่สองของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเศษซาก 1.3 ล้านบาท 
ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเศษซากนี้อยู่ที่ 5.4 ล้านบาท
จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สองของปี 2562 เป็นกำไรสุทธิ 31.2 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 240 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิที่ 9.2
ล้านบาท  สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 31.1 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่มีผลกำไรสุทธิที่ 20 ล้านบาท


วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจำนวนเท่ากับ 2,360.3 ล้านบาท เพิ่มขี้นจากตอนสิ้นปี
2561 ที่มียอดสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,959.3 ล้านบาท โดยที่ยอดเงินสด ลูกหนี้การค้า
และสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 74 วันของยอดขาย
และยอดสินค้าคงเหลือเฉลี่ยที่จำนวน 110 วัน ของต้นทุนขาย
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจำนวนเท่ากับ 446.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 
ที่มียอดหนี้สินรวมอยู่ที่ 43.4 ล้านบาท
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมาจากยอดเจ้าหนี้การค้าจากการสั่งซื้อบิลเล็ตที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศเ
พิ่มขึ้นในไตรมาสสองของปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
คิดเป็น 3.5 เท่า ลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่คิดเป็น 31.2
เท่า ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากยอดเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2562   ในขณะที่
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 0.23 เท่า ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 และ 0.02 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยไม่มีการใช้หนี้สินระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้