รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2562 17:12:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ดูโฮม (DOHOME) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 ส.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                      ฉบับที่ 
55 / 2562
                                              5 
สิงหาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ดูโฮม (DOHOME) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 ส.ค. นี้

บมจ. ดูโฮม หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง 
และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 ส.ค. นี้
 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO กว่า 14,400 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DOHOME"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ดูโฮม ผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DOHOME" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

DOHOME ประกอบธุรกิจจำหน่ายปลีก ส่ง 
และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ "ครบ ถูก
ดี...ที่ดูโฮม" มีสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลายกว่า 135,000 SKUs
ในทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม ปัจจุบันดูโฮมเปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 11 สาขา
โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 9 สาขาและ Dohome To Go 2 สาขา รวมทั้งมีศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดปทุมธานี
 
DOHOME มีทุนจดทะเบียน 1,856.16 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,400 
ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 456.16 ล้านหุ้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด จำนวน 521.20
ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 456.16 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 8.88 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 56.16
ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.80 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 4,065.36 ล้านบาท (รวมจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO กว่า 14,400 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร และ
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
 DOHOME

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการ DOHOME เปิดเผยว่า 
เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ขยายธุรกิจ เช่น
การเปิดสาขาขนาดใหญ่รูปแบบใหม่ที่มีขนาดพื้นที่เล็กลงตามหัวเมืองสำคัญ โดยยังคงแนวคิด "ครบ ถูก ดี"
รวมถึงการพัฒนาโมเดลขยายสาขาขนาดเล็กภายใต้ชื่อ "Dohome To Go"
โดยรูปแบบโมเดลขนาดเล็กจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้มากขึ้นและมีความคล่องตัวในการขยายสาขาเครือ
ข่าย อีกทั้ง จะนำเงินทุนไปพัฒนาระบบสารสนเทศ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป

หลัง IPO DOHOME มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวตั้งมิตรประชา ซึ่งถือหุ้นรวม 71.9% 
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
 
DOHOME มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ
และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.dohome.co.th และที่ www.set.or.th
      
                    "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________