รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2562 13:31:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ PPPM
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 05 ส.ค. 2562
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ของ PPPM สำหรับการซื้อขายในรอบเช้าของวันที่ 5
สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ PPPM ยังไม่ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยว่ามีการชำระหนี้หุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้นั้น ไม่เป็นความจริง
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงยังคงหยุดพักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ของ PPPM ตั้งแต่รอบบ่ายของวันที่ 5
สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะชี้แจงข้อมูลดังกล่าว
______________________________________________________________________

Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________