รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2562 09:02:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "H" หลักทรัพย์ของ PPPM และให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 05 ส.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "H" หลักทรัพย์ของ PPPM 
และให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยว่ามีการชำระหนี้หุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้นั้น ไม่เป็นความจริง
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
______________________________________________________________________

Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________