รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2562 08:29:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ B52-W1
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (B52-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 20 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 10 ก.ย. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 16 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 20 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 09 ก.ย. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 11 ก.ย. 2562
______________________________________________________________________