รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2562 17:51:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
DIMET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ได้สอบถามถึงพัฒนาการใดๆ 
ที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ
ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานั้น
บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่สำคัญ 
หรือมีสารเทศที่มีนัยสำคัญที่อยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะอันใกล้
โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานปกติ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ )
                  ประธานกรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้