รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2562 17:49:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 5 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC
หลักทรัพย์
AOT06P1908A
แหล่งข่าว
PTSEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 ส.ค. 2562
วันใช้สิทธิ                      : 26 ส.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 26 ส.ค. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 21 ส.ค. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 22 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2562

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AOT06C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 77.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AOT06P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 56.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.75 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL06C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 88.606
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.38389 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC06C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 58.49
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.29973 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC06P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 41.848
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.87337 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจุฬวิชช์ ชัยธชวงค์
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้