รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2562 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ DIMET เริ่มซื้อขายวันที่ 5 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (DIMET)
ทุนเดิม (บาท)                    : 268,953,447.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 537,906,894
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 705
ทุนใหม่ (บาท)                    : 268,953,799.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 537,907,599
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W2) จำนวน 705 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 705 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.15
วันใช้สิทธิ                      : 19 ก.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 ส.ค. 2562
______________________________________________________________________