รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ส.ค. 2562 12:46:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SKY
แหล่งข่าว
SKY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 31 ก.ค. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท เรย์ เทล โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 45,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 45,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 50,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 12.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)             : วันที่ 30 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 45,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 5,000,000

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 50,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 45,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 5,000,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 540,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 2,418,280.55
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 1. ค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2. ค่าบริการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
3. ค่าบริการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
4. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต
5. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
6. ค่าพิมพ์และจัดส่งเอกสาร
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 537,581,719.45
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 12.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 10.78 บาทต่อหุ้น
โดยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทระหว่างวันที่ 5 - 26 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 11.98
บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสิทธิเดช มัยลาภ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้