รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ส.ค. 2562 12:34:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด จาก บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
PAP
แหล่งข่าว
PAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 ก.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 16 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 ส.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 ส.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด
สถานที่ประชุม                     : ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส 
ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้