รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2562 13:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน
หลักทรัพย์
SMPC
แหล่งข่าว
SMPC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 3/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติดังนี้
1.  รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา 
เนื่องจากมีภารกิจอื่น
2.  แต่งตั้ง นายธนฑิต เจริญจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายโกมินทร์
  ลิ้นปราชญา

ทั้งนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปทั้งสองท่าน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้