รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ค. 2562 07:53:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TRC เริ่มซื้อขายวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
TRC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TRC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 770,395,728.13
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,163,165,825
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,423,981,013
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,198,393,354.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,587,146,838
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.12500
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 9 : 5
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.125
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 15 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 22 ก.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 31 ก.ค. 2562
______________________________________________________________________